Mga pagbabago sa pagdating ng mga espanyol

Posted by / 23-Jul-2017 09:40

Ngunit kinalaunan, napilitan ang mga paaralang ito na gumamit na rin ng wikang Ingles dahil sa “kompetisyon” at pagkahuli sa mga kalakaran ng lipunan.Halimbawa na lang ay ang paggamit ng wikang Ingles sa mga pampamahalaang pagsusulit.

Dahil dito, naging opsyonal at hindi sapilitan ang pagtuturo ng relihiyon sa mga paaralan datapwat itinuturo pa rin ang kagandahang asal at tamang pag-uugali sa mga paaralan.

But her parents could not afford to pay a special teacher.

Sina Pilar Elumba at Olivia Salamanca ay ilan lamang sa mga Pilipinong mag-aaral na napabilang sa Programang Pensionado noong panahon ng Okupasyong Amerikano sa Pilipinas.

Buhat nang mawala ang mga Espanyol sa Pilipinas dahil sa pagsakop ng mga Amerikano rito, malaki ang ipinagbago ng sistema ng edukasyon ng bansa.

Ito’y dahilan na rin sa uri ng pamamahala ng mga Amerikano kung ihahambing sa mga Espanyol pagdating sa larangan ng edukasyon.

mga pagbabago sa pagdating ng mga espanyol-10mga pagbabago sa pagdating ng mga espanyol-16mga pagbabago sa pagdating ng mga espanyol-75

Ang mga pari ang nagsisilbing guro sa mga colegio dahil sa katuturang sila rin ang namamahala sa mga ito.